Sydfyn og Omegns

Fugleforening

Vedtægter for Sydfyn og Omegns Fugleforening.

 

 • 1 Foreningens navn:

Sydfyn og Omegns Fugleforening. Stiftet den 27. marts 2010.

Hjemsted: Formandens adresse.

 

 • 2 Foreningens formål:

Er at udbrede kendskab til pleje og opdræt af stuefugle, afholdelse af foredrag og møder samt alt, hvad der er i foreningens interesse.

 

 • 3 Optagelse af medlemmer:

Som medlem kan alle, der interesserer sig for fuglehobbyen og foreningens arbejde optages.Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der på den ene eller anden måde modarbejder foreningens arbejde.

 

 • 4 Bestyrelsen:

Foreningens bestyrelse består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, 1 bilagskonsulent, 1 bilagskonsulentsuppleant.Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, resten af bestyrelsen konstituerer sig selv til de øvrige poster.

Til bestyrelsen kan vælges kontingentbetalende personer. Bestyrelsesmedlem vælges for2 år og bilagskonsulent vælges for 1 år.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgør på lige årstal resten på ulige årstal.

På generalforsamlingen vælges der en bestyrelsessuppleant hvert år samt en bilagskonsulent

hvert år. Bilagssuppleant vælges hvert år.

For at være beslutningsdygtige skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede ved bestyrelsesmøderne.

 

 • 5 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den holdes ordinært i februar måned under ledelse af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantallet, når den er lovlig indvarslet.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forinden med angivelse af følgende dagsorden:

 

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Valg af:

Formand ( på lige årstal ).

Kasserer ( på ulige årstal ).

1 Bestyrelsesmedlem ( på lige årstal ).

2 Bestyrelsesmedlemmer ( på ulige årstal ).

1 Bestyrelsessuppleant ( hvert år ).

Bilagskonsulent ( hvert år ).

Bilagskonsulentsuppleant ( hvert år )

Eventuelt.

 

 • 6 Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år af gangen. Foreningsåret regnes fra 1.

januar og kontingentet betales forud.

Et kontingent giver 1 stemme pr. husstand.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest på datoen for generalforsamlingen, bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen. En rykker vil senere blive fremsendt med varsel om sidste betalingsdato. Hvis denne dato ikke overholdes, vil medlemmet blive slettet.

 

 • 7 æresmedlem:

Æresmedlemmer kan udnævnes af foreningens bestyrelse. Æresmedlemmet er kontingentfri men har stemmeret.

 

 • 8 Lovændring:

Lovændringer kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for ændringen.

 

 • 9 Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning eller evt. sammenlægning med anden fugleforening er ikke at betragte som en nedlæggelse af foreningen.

Dette kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 25 % af det samlede medlemstal er til stede og hvor mindst 75 % af de fremmødte medlemmer er for løsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til ny indenfor 4 uger og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Samtidig tages der beslutning angående anvendelse af foreningens midler og hvorledes afviklingen skal finde sted.

 

Vedtægter

 

 • 1 Foreningens navn:

Syd og Omegns Fugleforening. Stiftet 27. marts 2010Hjemsted: Formandens adresse.

 

 • 2 Foreningens formål:

Er at udbrede kendskab til pleje og opdræt af stuefugle, afholdelse af foredrag og møder, samt alt hvad der er i foreningens interesse.

 

 • 3 Optagelse af medlemmer:

Som medlem kan alle der interesserer sig for fuglehobbyen og foreningens arbejde optages.Bestyrelsen kan ekskludere medlemer der på den ene eller anden måde modarbejder foreningens arbejde.

 

 • 4 Bestyrelsen:

Foreningens bestyrelse består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant, en bilagskonsulant og en bilagskonsulentsupleant.Formanden og kasserer vælges af generalforsamlingen, resten af bestyrelsen konstituere sig selv til de øvrige poster.Til bestyrelsen kan vægles kontigentbetalende personer. Bestyrelsen og bilagskonsulent vælges for to år. Formanden og et bestyrelsesmedlem afgør på lige årstal, resten på ulige årstal. På gerneralforsamlingen vælges der en bestyrelsessupleant hvert år. Samt en bilagskonsulent hvert år. Bilagsupleant vælges for et år. For at være beslutningsdygtige skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være tilstede ved bestyrelsesmøderne.

 

 • 5 Gerneralforsamlingen:

Gerneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der holdes ordinært i februar måned under ledelse af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.Den ordinære gerneralforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantallet, når den er lovlig indvarslet. Gerneralforsamlingen indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dag forinden, med angivelse af følgende dagsorden:

 

A. Valg af dirigent.

B. Formanden aflægger beretning.

C. Kasseren fremlægger de reviderede regnskab til godkendelse.

D. Forslag fra bestyrelsen.

E. Forslag fra medlemmer (sådanne skal være i bestyrelsen i hænde senest 31/12 før gerneralforsamlingen)

F. Valg af:

1. Formand (på lige årstal)

2. Kasserer (på ulige årstal)

3. 1 Bestyrelsesmedlem (på lige årstal)

4. 2 Bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal)

5. 1 Bestyrelsessuppleant (hvert år)

6. Bilagskonsulent (hvert år, vågles for to år)

7. Bilagskonsulentsuppleant (hvert år)

G. Eventuelt.

 

 • 6 Kontigent:

Kontigentet fastsættes på gerneralforsamlingen for et år af gangen. Foreningsåret regnes fra 1. januar og kontigentet betales forud.

Et kontigent giver 1 stemme pr. husstand. såfremt kontogenetet ikke er betalt senest på datoen for gerneralforsamlingen, bortfalder stemmeretten på gerneralforsamlingen. En rykker vil senere blive fremsendt med varsel om sidste betalingsdato og hvis denne dato ikke overholdes vil medlemmet blive slettet.

 

 • 7 Æresmedlem:

Æresmedlemmer kan udnævnes af foreningens bestyrelse.

Æresmedlemmet er kontigentfri, men har stemmeret.

 

 • 8 Lovændring:

Lovændringer kan kun ske på gerneralforsamlingen, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for ændringen.

 

 • 9 Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning, eller evt. sammenlægning med anden fugleforening, er ikke at betragte som en nedlæggelse af foreningen.

Dette kan kun ske på en gerneralforsamling, hvor mindst 25% af det samlede medlemstal er tilstede, og hvor mindst 75% af de fremmødte medlemmer er for løsningen. Er gerneralforsamlingen ikke beslutningsdygtigt, indkaldes der til ny indenfor 4 uger, og denne gerneralforsamling er da beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Samtidig tages der beslutning ang. anvendelse af foreningens medler, og hvorledes afviklingen skal finde sted.

 

Vedtaget på stiftende gerneralforsamling d. 27. marts 2010

 

Formand: _______________________________________________

 

Næstformand: ___________________________________________

 

Kasser: _________________________________________________

 

Sekretær: _______________________________________________

 

Bestyrelsesmedlem: _______________________________________